ساختار تعاونی

 

اعضای هیات مدیره:


مسلم باقی زاده : مدیرعامل

 
احمد سهیلی : رئیس هیات مدیره
 
حسین سوری : نائب رئیس هیات مدیره  
 
غلامرضا مقدم : عضو هیات مدیره  
 
اکبر غلامی : عضو هیات مدیره  
 
علی اصغر پیشداد: بازرس